1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah,práva, povinnosti,podmínky a pravidla mezi zákazníkem nakupujícím zboží / dále jen Kupující/ a provozovatele internetového obchodu bankavin.cz / dále jen Prodávající/. Provozovatel internetového obchodu je ORIONREAL spol. s r.o. , Skorkovského 13,636 00 Brno, IČ 49450573, DIČ CZ49450573. Reklamační řád se stává závazným pro obě strany okamžikem uzavření kupní smlouvy.

2. Zjevné vady při převzetí zboží

Kupující se oprávněn zásilku zboží nepřevzít od expresní přepravy kusových zásilek TOPTRANS v případě, že vykazuje při přebírání zjevné vady a to zejména poškozený obal. V takovém případě sepíše se zaměstnancem TOPTRANS protokol o poškození zásilky. V takovém případě má kupující nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle rozhodnutí Kupujícího.

V případě, že Kupující od dopravce zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky / neúplnost zásilky,mechanické vady/, je povinen neprodleně,nejpozději však do tří dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

3. Vrácení zboží bez udání důvodů

Kupující má právo dle zákona 367/2000 Sb. odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění  bez udání důvodů.Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík.Zboží včetně originálního balu musí být v bezvadném stavu,nepoškozeno,neporušeno a nepoužito včetně všech dokladů,schopno další distribuce.

Součástí zásilky musí být i kopie dokladu o koupi v našem obchodě-faktury.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno.

V případě,že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky,nebude Prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Prodávající požaduje,aby Kupující upozornil na vrácení zboží formou e-mailového dopisu , ve kterém bude uvedeno,že Kupující chce odstoupit jednostranně od smlouvy, uvede datum a číslo objednávky . Dále bude uveden požadavek navrácení peněz a číslo účtu,na který Kupující požaduje peníze v

4. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína odpovídající podmínkám Vinařského zákona 321/2004 Sb. je poskytována 6 měsíců.

5. Místo uplatňování reklamace

Reklamace se vyřizuje na adrese Prodávajícího:

MORAVSKÁ BANKA VÍN, Hlinky 88,603 00 Brno.

V případě,že Kupující reklamované zboží na adresu prodávajícího zasílá,vede si tak,aby zboží bylo zabaleno do vhodného obalu,který dostatečně chrání zboží a vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží. Zásilka musí být opatřena symboly pro přepravu křehkého zboží.

6. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu,sepíše,jak se vada projevuje a sdělí,jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje / reklamační protokol/. Toto provede písemně a doručí prodávajícímu, lze i e-mailem. Dokumentace vady přiloženou fotografií může reklamační řízení zjednodušit. Od písemného oznámení Kupujícím začíná běžet 30 denní lhůta pro reklamační řízení. Prodávající se neprodleně spojí s Kupujícím a dohodne se na nejvhodnějším řešení reklamace. Zboží na adresu prodávajícího neposílejte bez předchozí písemné reklamace.

K reklamaci je nutno doložit reklamační protokol, kopii dokladu – fakturu o koupi zboží v našem obchodě, kompletní výrobek.

V případě,že Prodávající nebude schopen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění,má Kupující stejné právo jako když se jedná o vadu neodstranitelnou.V případě,že se jedná o vadu neodstranitelnou,která zcela znemožňuje užití zboží,má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti,kvality a druhu.

7. Neoprávněná reklamace

V případě, že reklamace by byla neoprávněná, je Kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé v důsledku neoprávněné reklamace. Nárok na reklamaci zaniká, pokud by bylo zboží používáno nebo skladováno v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci. Za dokumentaci se považují i upozornění na originálním obalu výrobku. Nárok na reklamaci nevzniká rovněž při nešetrném, nadměrném či neodborném zacházení s výrobkem nebo zásahem vyšší mocí.

8. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace využívejte tento kontakt:

MORAVSKÁ BANKA VÍN

Hlinky 88

603 00 Brno

e-mail: reklamace@bankavin.cz

9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@bankavin.cz.

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: adr.coi.cz/cs.

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.